Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Downloads
English Nederlands

Gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling

Verwachte bodemdaling Nederland in 2050.
Verwachte bodemdaling Nederland in 2050.
Bron: Rijkswaterstaat

De door het KNMI berekende zeespiegelstijging varieert van 35 tot 85 cm deze eeuw, afhankelijk van het gekozen scenario, maar dat de zeespiegel zal stijgen is zo goed als zeker. Door de zeespiegelstijging neemt de kans op een overstroming toe. Daarnaast zal er meer zout water binnendringen. Voor het beheren van het waterpeil in het IJsselmeer is een zeespiegelstijging ook lastig. Als daar nu het water in het IJsselmeer te hoog staat, laat men het overtollige water naar de Waddenzee bij eb afstromen. Als de Waddenzee hoog staat lukt dat niet.

De relatieve zeespiegelstijging is nog groter omdat in Nederland de bodem gemiddeld daalt met 10 tot 20 cm per eeuw. Op het kaartje kun je de verwachte bodemdaling in 2050 zien. Nederland kantelt licht, waardoor het westen en noorden iets zakt en het oosten en zuiden iets omhoogkomt. Dit effect wordt versterkt door zetting en inklinking van de bodem in bepaalde gebieden. Verder zie je dat de gaswinning in Groningen bodemdaling veroorzaakt.

De verwachting op basis van de vier klimaatscenario’s van het KNMI, is dat in de winter de neerslag in 2100 6 tot 12 % toeneemt. Ook zal de hevigheid van de neerslag toenemen. De kans op wateroverlast neemt dan toe, als er geen maatregelen worden genomen. De verdamping in de zomer zal waarschijnlijk toenemen, meer dan dat er zomers extra regen valt. De kans op verdroging wordt daarmee ook groter. Daarnaast worden in de zomer hevigere plaatselijke buien verwacht. De kans op wateroverlast in de zomer neemt ook toe.

Door de verwachte toename van de regenval wordt ook de afvoer van de Rijn en de Maas in de winter groter. Met de dijkhoogte zoals die nu is zal de kans op overstromingen groter worden. In de zomer zullen de Rijn en de Maas naar verwachting minder water afvoeren dan nu. Een lage waterstand kan een probleem zijn voor de scheepsvaart.

De kans op een overstroming wordt dus groter door de klimaatverandering en daarmee het risico op overstroming voor Nederland want het risico wordt bepaald door kans en gevolg. De gevolgen van een overstroming zullen in de toekomst ook anders zijn dan nu: verwachtingen over bijvoorbeeld veranderingen van aantallen mensen en veranderingen in economische waarde worden ook meegenomen in de inschatting van toekomstige risico’s. De waterbeheerders zijn zich daarvan bewust en nemen maatregelen.

De tweede Deltacommissie, onder leiding van professor Veerman, heeft advies uitgebracht over hoe Nederland op de lange termijn beschermd kan blijven tegen overstromingen.

Kijk op de site van jouw waterschap en Rijkswaterstaat om te zien welke maatregelen worden genomen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Beschrijf twee van deze maatregelen.

Terug
Verder