Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Downloads
English Nederlands

Maatregelen om overstromingsrisico te verkleinen 2

Als je een risico wil verkleinen kun je maatregelen nemen om de kans kleiner te maken of om de gevolgen kleiner te maken.

Gevolgen kleiner maken

Een maatregel om de gevolgen van een overstroming te verminderen is bijvoorbeeld het bouwen van huizen op terpen of palen, of huizen bouwen die drijven. Of een woonwijk verplaatsen naar hoger gelegen gebied.

Een waarschuwingssysteem kan helpen om de kans te verkleinen, maar is heel belangrijk om de gevolgen van een overstroming te verkleinen. Mensen in bedreigd gebied moeten op tijd gewaarschuwd worden voor een mogelijke overstroming zodat zij zichzelf, eventueel vee of huisdieren en hun waardevolle spullen in veiligheid kunnen brengen.

Ook een goed rampenplan van de gemeente of de veiligheidsregio verkleint de gevolgen: als de maatregelen die bij een (dreigende) overstroming genomen moeten worden van te voren goed uitgedacht zijn, scheelt dat slachtoffers en schade. Waterbeheerders stellen ook noodplannen op. Zij concentreren zich op het voorkomen en herstellen van schade aan dijken, duinen en dergelijke. Verder leveren ze de informatie over waterstanden en verwachte waterhoogtes bij overstroming aan bijvoorbeeld de gemeenten.

Ruimtelijke ordening van het Westerscheldegebied.
Ruimtelijke ordening van het Westerscheldegebied.
Source: FLOODsite, K. De Bruijn, Deltares.

Je kunt maatregelen nemen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld een gebied indelen in zones met verschillende kansen op overstromingen. Per zone kan dan worden bepaald of er daar gebouwd mag worden, of niet, of dat er gebouwd mag worden onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld dat woningen die gebouwd worden in gebieden met een relatief grote kans op overstromingen, moeten kunnen drijven. Een theoretisch voorbeeld van zonering staat hier links.

Door het afsluiten van een verzekering tegen overstromingsschade zijn de inwoners zeker van een schadevergoeding als ze slachtoffer worden van een overstroming. Inwoners van een overstroomd gebied die goed verzekerd zijn, zijn minder kwetsbaar. Ze bouwen hun bestaan weer snel op nadat de algemene voorzieningen weer zijn hersteld.

Op deze site staat een Engelstalig spel waarbij je beide soorten maatregelen kunt nemen om het overstromingsrisico in een gebied te verminderen. Je kunt zowel de kans als de gevolgen door middel van maatregelen verkleinen. Kies het scenario “flood”.

Probeer in een groepje maar eens te evacueren met het evacuatiespel. Of doe in de klas een rollenspel over een evacuatieplan.

Hoe staat jouw gezin ervoor als er een overstroming plaatsvindt? Doe de opdracht “bereid je voor”.

Terug